重洋 trùng dương
♦ Biển xa, biển cả nghìn trùng cách trở. ◎Như: viễn cách trùng dương, hương tình y cựu , .