行化 hành hóa
♦ Tăng lữ hóa duyên. ◇Trương Nguyên Cán : Tam thập niên lai, vân du hành hóa, thảo hài đạp phá trần sa , , (Mãn đình phương 滿, Tam thập niên lai từ ).
♦ (Phương ngôn) Chỉ ăn xong đi tản bộ giúp tiêu hóa.