剴切 cai thiết
♦ Giùi mài, gọt giũa. Chỉ hết sức khuyên bảo.
♦ Thiết thực, đích đáng. ◇Tân Đường Thư : Phàm nhị bách dư tấu, vô bất cai thiết đương đế tâm giả , (Ngụy Trưng truyện ).