自若 tự nhược
♦ Thái độ tự nhiên như thường. ◎Như: tha diện lâm cường địch, y nhiên thần sắc tự nhược , . ◇Tam quốc chí : Thì Vũ thích thỉnh chư tướng ẩm thực tương đối, tí huyết lưu li, doanh ư bàn khí, nhi Vũ cát chích dẫn tửu, ngôn tiếu tự nhược , . , , (Thục thư , Quan Trương Mã Hoàng Triệu truyện ).