丈八蛇矛 trượng bát xà mâu
♦ Một loại giáo dài một trượng tám thước. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Bàng biên nhất tướng, viên tĩnh hoàn nhãn, đảo thụ hổ tu, đĩnh trượng bát xà mâu, phi mã đại khiếu , , , , (Đệ ngũ hồi) Ở bên cạnh có một tướng, mắt tròn trợn ngược, râu hùm vểnh lên, vác một ngọn bát xà mâu, tế ngựa đến thét lên.