花魁 hoa khôi
♦ Chỉ hoa mai (nở mùa đông, trước các hoa khác). Cũng có người lấy hoa lan làm hoa khôi. ◇Kha Nham : Nhân môn đô tán mĩ mai hoa, hảo tượng tha thị duy nhất ngạo sương đấu tuyết đích hoa khôi, ngã bất giá dạng khán , , (Mĩ đích truy cầu giả , Tạo hóa vô cực ).
♦ Chỉ kĩ nữ nổi tiếng một thời. ◇Tỉnh thế hằng ngôn : Lộng xuất thiên đại đích danh thanh xuất lai, bất khiếu tha Mĩ Nương, khiếu tha tố Hoa Khôi Nương Tử , , (Mại du lang độc chiếm hoa khôi ).
♦ Tỉ dụ tuyệt sắc giai nhân. ◇Úc Đạt Phu : Tỉnh thức Tam Lang tràng đoạn ý, Mã Ngôi phong vũ táng hoa khôi , (Hủy gia thi kỉ , Chi thất).