花魁 hoa khôi
♦ Chỉ hoa mai (nở mùa đông, trước các hoa khác). Cũng có người lấy hoa lan làm hoa khôi.
♦ Chỉ kĩ nữ nổi tiếng một thời. § Trong Tỉnh thế hằng ngôn có: Mại du lang độc chiếm hoa khôi .
♦ Tỉ dụ tuyệt sắc giai nhân. ◇Úc Đạt Phu : Tỉnh thức Tam Lang tràng đoạn ý, Mã Ngôi phong vũ táng hoa khôi , (Hủy gia thi kỉ , Chi thất).