礙難照辦 ngại nan chiếu biện
♦ Không thể theo y đó mà làm được. ◎Như: tha đề xuất đích yêu cầu thái vô lí, lệnh nhân ngại nan chiếu biện , .