阿堵物 a đổ vật
♦ Cái vật ngăn trở này (chỉ tiền bạc). § Do điển Vương Diễn , tự Di Phủ , đời nhà Tấn. Vương Diễn giữ lòng trong sạch, không bao giờ nói đến tiền bạc. Một hôm người vợ sai tì nữ để tiền ở quanh giường (để thử lòng), Vương Diễn liền gọi con đòi, chỉ vào tiền mà bảo: Cử khước a đổ vật . Sau đó a đổ mượn chỉ tiền bạc.