鶤雞 côn kê
♦ Một giống gà mình lớn.
♦ Tên khác của chim phụng hoàng .