經典 kinh điển
♦ Kinh thư. ◇Tấn Thư : Mỗi đại sự cập nghi nghị, triếp tham dĩ kinh điển xử quyết, đa giai thi hành , , (Lí Trọng truyện ).
♦ Điển tịch tông giáo. ◇Bạch Cư Dị : Phật niết bàn hậu, thế giới không hư, duy thị kinh điển, dữ chúng sanh câu , , , (Tô Châu Trùng Nguyên tự Pháp Hoa viện thạch bích kinh bi văn ).
♦ Hình dung chế tác hay đẹp, có thể lưu truyền lâu dài, trở thành khuôn mẫu cho đời sau. ◎Như: kinh điển văn học tác phẩm .