半晌 bán thưởng
♦ Một lát, một lúc. § Cũng viết là bán hướng .
♦ Nửa ngày. ◎Như: tiền bán thưởng ngã tại học hiệu lí, hậu bán thưởng ngã tại gia lí , .