十清九濁 thập thanh cửu trọc
♦ Vô cùng hỗn loạn. ◇Sơ khắc phách án kinh kì : Na gia đình gian mỗi mỗi bị giá đẳng nhân sao đắc thập thanh cửu trọc (Quyển nhị thập).