取應 thủ ứng
♦ Ứng thí, tham gia khảo thí. ◇Chu Quyền : Dục vãng Trường An thủ ứng, lộ kinh ư thử, đặc lai đầu túc , , 宿 (Trác Văn Quân , Đệ nhị chiết).