家私 gia tư
♦ Việc nhà, gia vụ. ◇Trịnh Đình Ngọc : Ngã bất hạnh giá liễu giá cá hán tử, tha mỗi nhật chỉ thị cật tửu, gia tư bất cố , , (Hậu đình hoa , Đệ nhất chiệp).
♦ Gia tài, gia sản. ◇Tây du kí 西: Na công chủ hữu bách vạn gia tư, vô nhân chưởng quản , (Đệ lục thập hồi).
♦ Gia thế. ◇Lí Ngư : Thuyết Thích Đại Da đích danh tự, hoàn hân động đắc tha, thuyết thị tướng công, tha nhược phỏng vấn nhĩ đích gia tư, liên thi đích thành sắc đô yếu khán đê liễu , , , , (Phong tranh ngộ , Chúc diêu ).
♦ Đồ dùng hằng ngày trong gia đình. ◇Lí Dực : Khí dụng viết gia sanh, nhất viết gia hỏa, hựu viết gia tư , , (Tục hô tiểu lục , Thế tục ngữ âm ).