私奔 tư bôn
♦ Gái bỏ theo trai không đúng lễ giáo (ngày xưa). ◇Ba Kim : Ma, nhĩ thái bất liễu giải Thụ Sanh, tha tịnh bất thị tư bôn, tha bất quá đáo bằng hữu gia lí trụ kỉ thiên, tha hội hồi lai đích , , , , (Hàn dạ , Lục).
♦ Tự mình chạy trốn. ◇Thượng Trọng Hiền : Tha lĩnh trước bổn bộ nhân mã, dạ vãn gian yếu tư bôn, hoàn tha na san hậu khứ , , (Đan tiên đoạt sóc , Đệ nhị chiệp).