偢問 thu vấn
♦ Thăm hỏi, hỏi han. ◇Từ Nguyên : Ân nhân lãnh lạc thùy thu vấn, sầu cập ngôn nan tận , (Bát nghĩa kí , Linh triếp lưu sóc ).