偏口魚 thiên khẩu ngư
♦ Một tên khác của bỉ mục ngư .