做工 tố công
♦ Làm công. § Làm việc bằng sức của thân thể, làm việc lao động chân tay. ◇Nho lâm ngoại sử : Tiểu đích giá ta thì tại thiếu da gia tố công (Đệ tam nhất hồi).
♦ Chỉ động tác và cách diễn tả (trong hí kịch). ◇Tào Ngu : Hồ Tứ: ... Đạt! Đạt! Đạt! (thủ hướng hạ nhất xao la) Trường! (mãn thân tố công, mãn kiểm đích hí, thuyết đắc phi khoái) nhĩ tiều trước, tùy trước gia hỏa điểm, na hồ tử nhất súy "nhiêm khẩu", nhất trứu mi, nhất trừng nhãn, toàn thân loạn xỉ sách : ...! ! !()!(滿, 滿, ), , "", , , (Nhật xuất , Đệ tứ mạc).