一鍋粥 nhất oa chúc
♦ Loạn xà ngầu, tùm lum tà la, lung tung. ◇Thủy Vận Hiến : Phó Liên San hòa Lương Hữu Hán cương cương tẩu tiến bạn công thất, tựu chỉ kiến viện nội viện ngoại, lâu thượng lâu hạ, sảo thành liễu nhất oa chúc , , , (Họa khởi tiêu tường ).