時光 thì quang
♦ Thời gian, quang âm. ◇Trương Hỗ : Thiên lí bất từ hành lộ viễn, Thì quang tảo vãn đáo thiên nhai , (Phá trận lạc ).
♦ Ngày. ◇Hàn San : Nhân tuần quá thì quang, Hồn thị si nhục luyến , (Thi ). ◇Triệu Thụ Lí : Phân khai gia dĩ hậu, trừ phân liễu nhị cân la bặc điều dĩ ngoại, chỉ bằng dã thái độ thì quang , , (Mạnh Tường Anh phiên thân ).