紗羅 sa la
♦ Chỉ chung các thứ the mịn, mỏng và nhẹ. ◇Hồng Lâu Mộng : Sa la dã kiến quá kỉ bách dạng, tòng một thính kiến quá giá cá danh sắc , (Đệ tứ thập hồi) Cũng đã được xem hàng mấy trăm thứ the, nhưng chưa được nghe tên ấy bao giờ.