煙霧 yên vụ
♦ Mây mù, hơi khói, sương... (do hơi nước trong thiên nhiên ngưng đọng mà thành). ◇Đỗ Phủ : Hoa quán xuân phong khởi, Cao thành yên vụ khai , (Lí Giám trạch ).
♦ Khói (do đốt cháy vật gì đó tạo thành). ◎Như: nhĩ khán! na lí yên vụ di mạn, khả năng phát sanh hỏa tai liễu ! , .
♦ Tỉ dụ the lụa mỏng nhẹ. ◇Nghê Toản : Bắc song cao ngọa tự thanh ninh, Yên vụ y thường vân cẩm bình , (Trình chư công ). ◇Đỗ Phủ : Trung đường vũ thần tiên, Yên vụ mông ngọc chất , (Tự kinh phó Phụng Tiên huyện vịnh hoài ).