公寓 công ngụ
♦ Nhà ở chung cho nhiều gia đình cư trú (thường có nhiều tầng, ngăn thành nhiều căn). § Tiếng Anh: apartment, flat.
♦ Ngày xưa chỉ lữ quán cho thuê (người cầu học hoặc mưu sự...). ◇Lão Xá : Na thị tại Tây Đan Bài Lâu phụ cận đích nhất gia công ngụ lí. Dĩ tiền, giá thị nhất gia chuyên chiêu đãi học sanh đích, phi thường quy củ đích công ngụ 西. , , (Tứ thế đồng đường , Tứ tam ).