阡陌 thiên mạch
♦ Bờ ruộng. § Bờ ruộng về phía đông tây gọi là mạch , về phía nam bắc gọi là thiên .