實惠 thật huệ
♦ Lợi ích thật tế. ◇Dương Sóc : Giá lưỡng chủng nhân, hảo bỉ âm dương lưỡng cực: nhất cá thị quang minh lỗi lạc, liên sanh mệnh đô bất tự tư; lánh nhất cá ni, yếu hư vinh, yếu thật huệ , : , ; , , (Vãn lương thiên ).
♦ Có lợi ích thật tế. ◇Tương Tử Long : Bả tiền vãng đại khỏa thủ lí nhất phần, hựu ổn đương, hựu thật huệ , , (Nhất cá công xưởng bí thư đích nhật kí ).