曇花 đàm hoa
♦ Hoa quỳnh. ◎Như: đàm hoa nhất hiện ý nói bỗng thấy lại biến đi ngay, diễn tả sự sinh diệt mau chóng. § Đàm hoa là tiếng gọi tắt của ưu đàm bà la hoa (tiếng Phạn "udumbara"), tức là vô hoa quả . Theo truyền thuyết Ấn Độ, hoa này chỉ nở để báo hiệu một chuyển luân vương hoặc một vị Phật giáng sinh.