一瓣香 nhất biện hương
♦ § Cũng như nhất chú hương . (Phật giáo thiền tông) Trưởng lão khai đường giảng đạo, khi đốt đến nén hương thứ ba liền nói một nén hương này kính hiến truyền thụ đạo pháp của một pháp sư. Sau lấy câu nhất biện hương chỉ thầy trò truyền thụ cho nhau hoặc ngưỡng mộ người nào đó. ◇Trần Sư Đạo : Hướng lai nhất biện hương, kính vị Tăng Nam Phong , (Quan duyện văn trung công gia lục nhất đường đồ thư ). § Tăng Củng (Nam Phong) là thầy của Trần Sư Đạo.