神采 thần thái
♦ § Cũng viết là thần thái .
♦ Tinh thần và ánh mặt. ◇Tấn Thư : Nhung ấu nhi dĩnh ngộ, thần thải tú triệt, thị nhật bất huyễn , , (Vương Nhung truyện ).
♦ Phong thái thần vận (cảnh vật, tác phẩm nghệ thuật). ◇Lưu Vũ Tích : Cửu Hoa San tại Trì Châu Thanh Dương huyện Tây Nam, cửu phong cạnh tú, thần thải kì dị 西, , (Cửu Hoa San ca , Dẫn ).