台吉 thai cát
♦ Tên tước quan, bên Mông Cổ chia ra bốn thứ để phong các con em nhà vua.