文靜 văn tĩnh
♦ Nhàn nhã an tĩnh. ◇Lưu Bạch Vũ : Tha khán khởi lai na dạng văn tĩnh, thậm chí hữu điểm câu cẩn , (Tòng Phú lạp nhĩ cơ đáo Tề tề ha nhĩ ).