笑容 tiếu dong
♦ Vẻ mặt tươi cười. ◇Ba Kim : Ngã đa ma nguyện ý nhượng tha đích lệ ngân tiêu thất, tiếu dong tại tha na tiều tụy đích kiểm thượng trùng hiện , (Hoài niệm Tiêu San , Nhất).