嘆誦 thán tụng
♦ Ngâm tụng. ◇Lệ Thích : Thùy lưu ức tải, thế thế thán tụng , (Hán ti lệ giáo úy dương mạnh văn thạch môn tụng ).