有兩下子 hữu lưỡng hạ tử
♦ Có thật tài hoặc bổn lĩnh. ◎Như: tha tố sự chân hữu lưỡng hạ tử, giá ma cức thủ đích vấn đề nhất hạ tử tựu cảo định , .