野火 dã hỏa
♦ Lửa thiêu đốt cỏ hoang. ◇Tào Thực : Nguyện vi trung lâm thảo, Thu tùy dã hỏa phần , (Hu ta thiên ).
♦ Ma trơi. § Cũng gọi là: lân hỏa , quỷ hỏa . ◇Liệt Tử : Dương can hóa vi địa cao, mã huyết chi vi chuyển lân dã, nhân huyết chi vi dã hỏa dã , , (Thiên thụy ).
♦ Kiếm chuyện đòi hỏi thêm, vòi vĩnh. ◇Thủy hử truyện : (Vũ Tùng) vấn đạo: "Quá mại, nhĩ na chủ nhân gia tính thậm ma?" Tửu bảo đáp đạo: "Tính Tưởng." Vũ Tùng đạo: "Khước như hà bất tính Lí?" Na phụ nhân thính liễu đạo: "Giá tư na lí cật túy liễu, lai giá lí thảo dã hỏa ma" (): ", ?" : "." : "?" : , (Đệ nhị thập cửu hồi) (Vũ Tùng) hỏi: "Này anh bán hàng, chủ anh họ là gì?" Tửu bảo đáp: "Họ Tưởng." Vũ Tùng hỏi: "Sao không họ Lí?" Người đàn bà (chủ quán) nghe thấy, nói (với tửu bảo): "Tên này say rượu rồi, hay là lại muốn tới vòi vĩnh".