富有 phú hữu
♦ Bao trùm hết thảy, bao la vạn tượng. ◇Dịch Kinh : Phú hữu chi vị đại nghiệp (Hệ từ thượng ) (Đạo) bao trùm hết thảy cho nên bảo là sự nghiệp nó lớn.
♦ Có nhiều tài sản, của cải. ◎Như: tha sanh trưởng tại nhất cá phú hữu gia đình .
♦ Phiếm chỉ có rất nhiều. ◎Như: tha phú hữu tài hoa .
♦ Hoàn toàn nắm giữ. ◇Lí Đức Dụ : Thượng tư tư cảnh giới như thị, phú hữu thiên hạ cận ngũ thập tải, khởi bất do tư đạo hồ? , , ? (Thứ Liễu thị cựu văn ).
♦ Chỉ có hết thiên hạ, làm thiên tử.