師徒 sư đồ
♦ Thầy (sư phụ) và trò (đồ đệ). ◇Hàn Phi Tử : Ngôn thính sự hành, tắc như sư đồ chi thế , (Thuyết nghi ).
♦ Sĩ tốt. Cũng mượn chỉ quân đội. ◇Tả truyện : Sư đồ bất cần, giáp binh bất đốn , (Tương Công tứ niên ).