花色 hoa sắc
♦ Màu của hoa. ◇Tô Thuấn Khâm : Xuân nhập thủy quang thành nộn bích, Nhật quân hoa sắc biến tiên hồng , (Đáp họa thúc xuân nhật chu hành ).
♦ Hoa nở thì màu sắc hiện ra, nên gọi hoa nở là hoa sắc . ◇Giả Tư Hiệp : Da: nhị nguyệt hoa sắc : (Tề dân yếu thuật , Da ).
♦ Hoa văn và màu sắc. ◇Lão Xá : Tha tổng thị bố y bố khố, tức sử hữu ta hoa sắc, tại bố thượng dã tựu bất nhạ nhãn , 使, (Lạc đà tường tử , Lục).
♦ Chủng loại hoặc danh mục. ◎Như: hoa sắc phồn đa . ◇Văn minh tiểu sử : Chí ư luân thuyền, điện báo, thiết lộ, thải quáng na ta hoa sắc, công sự thượng đô kiến quá, thị bổn lai hiểu đắc đích , , , , , (Đệ ngũ tứ hồi).
♦ Tỉ dụ dáng vẻ xinh đẹp. ◇Đôn Hoàng biến văn tập : Tiểu thiếu chi thì, cộng đồng thôn nhân Đường Thúc Hài nữ Văn Du hoa sắc tương tri, cộng vi phu phụ , , (Sưu thần kí ).
♦ Sinh động, nhiều biến hóa. ◇Lỗ Tấn : Luận văn khán khởi lai thái bản, yếu tái tố đắc hoa sắc nhất điểm , (Tập ngoại tập thập di bổ biên , Ngã đối ư "Văn Tân" đích ý kiến "").