估衣 cổ y
♦ Bán quần áo cũ. ◇Nhi nữ anh hùng truyện : Dũng lộ lưỡng bàng, tiện thị mại cổ y đích, linh tiễn tài liệu nhi đích, bao ngân thủ sức đích, liệu hóa đích, đài giai thượng dã bãi trước ta toái hóa than tử , 便, , , , (Đệ tam bát hồi).