搭配 đáp phối
♦ Phối hợp hoặc phân phối (theo đúng tiêu chuẩn hoặc tỉ lệ). ◇Trần Tàn Vân : Phân điền yếu phân đắc công bình hợp lí, phì đích sấu đích nhất tề đáp phối , (San cốc phong yên , Đệ tam tứ chương).
♦ Phối hợp các màu sắc khác nhau. ◎Như: mô đặc nhi thân thượng xuyên trước nhất tập kim sắc đích dương trang đáp phối thượng nhất xuyến tiên hồng đích san hô hạng luyện, phi thường lượng lệ thưởng nhãn 穿, .
♦ Trộn lẫn. ◎Như: phối cấp thập cân bạch mễ, đáp phối lưỡng cân tạp lương , .