回煞 hồi sát
♦ Ngày linh hồn người chết trở về. § Cũng gọi là quy sát .