經學 kinh học
♦ Học thuật nghiên cứu kinh truyện và xiển dương nghĩa lí đạo nhà Nho. ◇Hậu Hán Thư : (Lưu) Du thiếu hảo kinh học, vưu thiện đồ sấm, thiên văn, lịch toán chi thuật , , , (Lưu Du truyện ).