報廢 báo phế
♦ Thiết bị, đồ vật... không dùng được nữa hoặc không hợp cách bị bỏ đi. ◇Lục Tuấn Siêu : Hoại liễu! Thủy dĩ kinh biến hàm liễu! Thương lí đích tam thập ki đốn đạm thủy hoàn toàn báo phế liễu ! ! (Kinh đào hãi lãng vạn lí hành ).