輔導 phụ đạo
♦ Phụ tá dẫn đạo. ◇Chu Thư : Thả tiên đế phó chúc vi thần, duy lệnh phụ đạo bệ hạ, kim gián nhi bất tòng, thật phụ cố thác , , , (Vũ Văn Hiếu Bá truyện ).
♦ Chỉ quan phụ đạo. ◇Trần Thư : Như thần ngu kiến, nguyện tuyển đôn trọng chi tài, dĩ cư phụ đạo , , (Khổng Hoán truyện ).
♦ Giúp đỡ và chỉ dẫn (về học tập, làm việc). ◇Băng Tâm : Tha môn hoàn tại nhận chân địa phụ đạo tha môn hài tử môn đích học tập (Kí tiểu độc giả , Thập).