顧不過來 cố bất quá lai
♦ Không thể hoàn toàn lo liệu mọi việc. ◎Như: giá ma đại đích siêu thị, tha nhất cá nhân cố bất quá lai, chỉ hảo thỉnh nhân bang mang , , .