忙不過來 mang bất quá lai
♦ Công việc nhiều quá làm không xuể. ◎Như: nhất đáo quá niên, yếu tố đích sự na ma đa, nhĩ môn như quả bất bang mang, ngã nhất cá nhân thị mang bất quá lai đích , , , .