戚畹 thích uyển
♦ Chỗ ở của họ ngoại nhà vua. § Còn gọi là thích lí . ◇Hồng Thăng : Vinh khoa đế lí, ân liên thích uyển, huynh muội đô thừa thiên quyến , , (Trường sanh điện 殿, Hối quyền ).