戚里 thích lí
♦ Chỗ ở của họ ngoại nhà vua. ◇Dữu Tín : Di thích lí nhi gia phú, Nhập tân phong nhi tửu mĩ , (Xuân phú ).