橡皮 tượng bì
♦ Cao su. § Cũng gọi là đàn tính thụ giao , thụ giao .
♦ Cục tẩy, cục gôm.