羅唣 la tạo
♦ Ồn ào, ầm ĩ. ◇Trương Tứ Duy : Giá nha đầu chẩm cảm nhẫm ngữ ngôn la tạo (Song liệt kí , Dẫn hiệp .
♦ Quấy rầy, phiền nhiễu. § Cũng như củ triền . ◎Như: yếu phòng bị thủ hạ nhân la tạo .
♦ Nói không ngừng, lải nhải. § Cũng như la sách .