天大 thiên đại
♦ Lớn bằng trời, cực lớn. ◎Như: thiên đại đích hỉ sự . ◇Nho lâm ngoại sử : Vạn tiên sanh, nhĩ đích giá kiện sự, bất phương thật thật đích đối ngã thuyết, tựu hữu thiên đại đích sự, ngã dã khả dĩ bang sấn nhĩ , , , , (Đệ ngũ thập hồi).